ขั้นตอนการให้บริการของเรา
1. คุย : คุยกับท่านเรื่องความต้องการและไอเดียในการตกแต่ง เพื่อกำหนดทิศทางในการร่างแบบแปลน
2. คิด : ทีมงานระดมความคิดเพื่อร่างแบบแปลน และ ภาพเปอร์สเปคทีฟ
3. ส่ง : ส่งแบบแปลน และ มูลค่าการตกแต่งทั้งหมดให้ท่านพิจารณา
4. ลงมือ : เมื่อท่านพึงพอใจจึงเริ่มดำเนินการตกแต่งภายใน

 

 

กรุณากรอกข้อมูลของท่านเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน และ เราจะติดต่อกลับไปทันทีที่ได้รับข้อมูลของท่าน